• دمای مناسب برای فریزر در تابستان چه عددی باید باشد؟

    دمای مناسب برای فریزر در تابستان چه عددی باید باشد؟ دمای مناسب برای فریزر در تابستان چه عددی باید باشد؟ پس از نصب یخچال در منزل و یا محل کار یخچال باید در دمای مناسب تنظیم شود. تنظیم دمای یخچال موضوع بسیار مهمی است. اگر از این موضوع اطلاعی ندارید ممکن است یخچال عملکرد مورد […]